Tư vấn đầu tư

Các hoạt động tư vấn đầu tư gồm:

- Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư.

- Tư vấn các ưu đãi về đầu tư được áp dụng.

- Đánh giá tính khả thi về cơ hội đầu tư.

- Đánh giá tính khả thi về dự án đầu tư

- Tư vấn các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ biến động kinh tế xã hội, thị trường và hệ
thống pháp luật

- Tư vấn lập dự án đầu tư.

Khách hàng & Đối tác

 • osl
 • logo evergreen
 • mcc
 • mol
 • wanhai
 • zim
 • IATA
 • vietnamairline
 • pacific
 • viffas
 • iso
 • VCCI
 • NYK
 • tnt