Hàng hóa xách tay

Hàng hóa xách tay là loại hàng hóa được gửi từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua cá nhân. Hàng xách tay có thể là bất
kỳ sản phẩm nào sản xuất từ nước ngoài như: mỹ phẩm, sản phẩm công nghệ, sách,...Do cá nhân đó mang về Việt Nam
dưới dạng tư trang, hàng lý trong khuôn khổ cho phép của hải quan các cửa khẩu thì được gọi là hàng xách tay. Loại
hàng như vậy số lượng ít nên không bị đánh thuế khi vào Việt Nam.
Gọi là hàng xách tay vì là do cách vận chuyển hàng hóa thường theo hành lý cá nhân. Hành lý này là được xách tay khác với
hành lý được gửi.

Khách hàng & Đối tác

 • osl
 • logo evergreen
 • mcc
 • mol
 • wanhai
 • zim
 • IATA
 • vietnamairline
 • pacific
 • viffas
 • iso
 • VCCI
 • NYK
 • tnt